សូម​ចង​ចាំ​ថា អ្នក​មិន​ចាំបាច់​ទាញ​យក​កម្មវិធី​នេះ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ឬ iPhone 6 នោះ​ទេ ពីព្រោះ​ថា​មុខងារ​ថតរូប​ដោយ​ប្រើប្រាស់​កាស​នេះ​គឺ​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​វា​ស្រាប់​ហើយ​។