កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បានការ​នាំ​ចេញ​ទំនិញ​ទាំងអស់ មិន​ជាប់ពន្ធ និង​មិន​ជាប់​កម្រិត​កូតា ទៅ​​អង់គ្លេស លើកលែងតែ​អាវុធ​និង​គ្រឿងផ្ទុះ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា(GMAC)បានប្រកាសថា កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បានការ​នាំ​ចេញ ដោយ​មិន​ជាប់ពន្ធ និង​មិន​ជាប់​ការ​កម្រិត​កូតា ទៅ​កាន់​ប្រទេស​អង់គ្លេស សម្រាប់​ទំនិញ​ទាំងអស់ លើកលែងតែ​អាវុធ​និង​គ្រឿងផ្ទុះ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចគ្នានឹងគម្រោង EBA ក្រោមប្រព័ន្ធ GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរ ។

សារ​ណែនាំ​របស់​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា មាន​ដូច​ខាងក្រោម ៖